Publications

1. "MESA: Boost Ensemble Imbalanced Learning with MEta-SAmpler",
Zhining Liu, Pengfei Wei, Jing Jiang, Wei Cao, Jiang Bian, and Yi Chang*,
in 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020).
[PDF] [Video] [arXiv] [Zhihu/知乎] [Github]

@article{liu2020mesa,
 title={MESA: Boost Ensemble Imbalanced Learning with MEta-SAmpler},
 author={Liu, Zhining and Wei, Pengfei and Jiang, Jing and Cao, Wei and Bian, Jiang and Chang, Yi},
 journal={Advances in Neural Information Processing Systems},
 volume={33},
 year={2020}
}
2. "Self-paced Ensemble for Highly Imbalanced Massive Data Classification",
Zhining Liu, Wei Cao, Zhifeng Gao, Jiang Bian, Hechang Chen, Yi Chang, Tie-Yan Liu,
in 36th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2020).
[PDF] [arXiv] [Slides] [Zhihu/知乎] [Github]
 @inproceedings{liu2020self,
  title={Self-paced Ensemble for Highly Imbalanced Massive Data Classification},
  author={Liu, Zhining and Cao, Wei and Gao, Zhifeng and Bian, Jiang and Chen, Hechang and Chang, Yi and Liu, Tie-Yan},
  booktitle={2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering (ICDE)},
  pages={841--852},
  year={2020},
  organization={IEEE}
 }