Publications

See full list at Google Scholar.

"UADB: Unsupervised Anomaly Detection Booster"
Zhining Liu*, Hangting Ye*, Xinyi Shen, Wei Cao, Shun Zheng, Xiaofan Gui, Huishuai Zhang, Yi Chang, Jiang Bian.
In 39th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2023)
[PDF] [Github]
"MESA: Boost Ensemble Imbalanced Learning with MEta-SAmpler",
Zhining Liu, Pengfei Wei, Jing Jiang, Wei Cao, Jiang Bian, and Yi Chang*,
in 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020).
[PDF] [arXiv] [Video] [Zhihu/知乎] [Github] [bibtex]
"Self-paced Ensemble for Highly Imbalanced Massive Data Classification",
Zhining Liu, Wei Cao, Zhifeng Gao, Jiang Bian, Hechang Chen, Yi Chang, Tie-Yan Liu,
in 36th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2020).
[PDF] [arXiv] [Video(bilibili)] [Slides] [Zhihu/知乎] [Github] [PyPI] [bibtex]
"IMBENS: Ensemble Class-imbalanced Learning in Python",
Zhining Liu, et al. Preprint.
[PDF] [arXiv] [Zhihu/知乎] [Github] [Documentation] [Example Gallery] [PyPI] [bibtex]