Publications

1. "MESA: Boost Ensemble Imbalanced Learning with MEta-SAmpler",
Zhining Liu, Pengfei Wei, Jing Jiang, Wei Cao, Jiang Bian, and Yi Chang*,
in 34th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020).
[PDF] [arXiv] [Video] [Zhihu/知乎] [Github]
@article{liu2020mesa,
 title={MESA: Boost Ensemble Imbalanced Learning with MEta-SAmpler},
 author={Liu, Zhining and Wei, Pengfei and Jiang, Jing and Cao, Wei and Bian, Jiang and Chang, Yi},
 journal={Advances in Neural Information Processing Systems},
 volume={33},
 year={2020}
}
2. "Self-paced Ensemble for Highly Imbalanced Massive Data Classification",
Zhining Liu, Wei Cao, Zhifeng Gao, Jiang Bian, Hechang Chen, Yi Chang, Tie-Yan Liu,
in 36th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2020).
[PDF] [arXiv] [Video(bilibili)] [Slides] [Zhihu/知乎] [Github] [PyPI]
 @inproceedings{liu2020self,
  title={Self-paced Ensemble for Highly Imbalanced Massive Data Classification},
  author={Liu, Zhining and Cao, Wei and Gao, Zhifeng and Bian, Jiang and Chen, Hechang and Chang, Yi and Liu, Tie-Yan},
  booktitle={2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering (ICDE)},
  pages={841--852},
  year={2020},
  organization={IEEE}
 }
3. "Towards Inter-class and Intra-class Imbalance in Class-imbalanced Learning",
Zhining Liu, et al. Preprint.
[PDF] [arXiv] [Github] [Documentation]
@article{liu2021towards,
 title={Towards Inter-class and Intra-class Imbalance in Class-imbalanced Learning},
 author={Liu, Zhining and Wei, Pengfei and Wei, Zhepei and Yu, Boyang and Jiang, Jing and Cao, Wei and Bian, Jiang and Chang, Yi},
 journal={arXiv preprint arXiv:2111.12791},
 year={2021}
}
4. "IMBENS: Ensemble Class-imbalanced Learning in Python",
Zhining Liu, et al. Preprint.
[PDF] [arXiv] [Zhihu/知乎] [Github] [Documentation] [Example Gallery] [PyPI]
@article{liu2021imbens,
 title={IMBENS: Ensemble Class-imbalanced Learning in Python},
 author={Liu, Zhining and Wei, Zhepei and Yu, Erxin and Huang, Qiang and Guo, Kai and Yu, Boyang and Cai, Zhaonian and Ye, Hangting and Cao, Wei and Bian, Jiang and Wei, Pengfei and Jiang, Jing and Chang, Yi},
 journal={arXiv preprint arXiv:2111.12776},
 year={2021}
}